Các loại pin thông dụ như pin đại, pin tiểu, pin đũa, pin kiềm, pin than…