Cấu trúc nano độc đáo tạo một bước nhảy vọt trong việc sử dụng silicon cho cực dương pin

Thiết kế cấu trúc nael cho vay sức mạnh phi thường cho một thành phần [...]