Pin mới có thể khắc phục nhược điểm chính của pin lithium-Air

Các kỹ sư từ MIT đề xuất rằng một vật liệu pin lithium-oxy mới có [...]