Pin có thể mạnh hơn với thiết kế điện cực mới của MIT

Một nhóm MIT đã phát minh ra cực dương kim loại lithium có thể cải [...]