Australia phê duyệt dự án phát triển năng lượng tái tạo lớn nhất

Dự án đầu tư xây dựng một hệ thống 1.743 tuabin gió và các tấm [...]